Đào tạo các trình độ từ HSK 1 đến HSK 4 với 4 kỹ năng:

  • Nghe
  • Nói
  • Đọc
  • Viết.

HSK 1 ,2 :125  TIẾT

HSK 3     :125  TIẾT

HSK4      : 200 TIẾT