Visa y tế

医療滞在ビザ – Iryō taizai biza: Visa lưu trú y tế để chữa bệnh

Visa tị nạn

難民 – Nanmin: Dân tị nạn

Visa kết hôn

永住者配偶者 – Eijuusha haiguusha: Người là vợ/chồng của người có vĩnh trú 日本人配偶者 – Nihonjin [...]

Visa làm việc

就労ビザ – Shuurou biza: Visa lao động 投資経営ビザ – Toushi keiei biza: Visa kinh doanh, [...]

Visa du lịch

観光ビザ – Kankou biza: Visa du lịch (cá nhân) 商用/観光ビザ – Shouyou/Kankou visa: Visa business [...]